Birimler

 

Katılımcı bir yaklaşımla AFSAD’ın kurumsal yapısını daha da güçlendirmek, dernek üyelerinin ve katılımcıların birlikte yürütecekleri faaliyetler için oluşturulan AFSAD Birimleri ve görevleri:

1. EĞİTİM BİRİMİ

Bu birimin temel amacı; Dernekte yürütülen seminer, atölye, davet usulü yapılan seminerlerin içeriğinin ve süresinin planlamasını yapmak, eğitmen ve asistanların görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek, ihtiyaç ve talep doğrultusunda yeni programlar yapmak.

Bu Amaç Doğrultusunda Temel Olarak Yürütülecek Faaliyetler:

 • Seminer programlarının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, eğitim içeriğinin ve süreçlerinin belirlenmesi,
 • Eğitmen ve asistan havuzunun oluşturulması, asistanların eğitilmesi,
 • Hafta içi gündüz seminerlerinin düzenlenmesi,
 • Gerekli görüldüğünde Dernek dışında seminerler açılması,
 • Eğitim, eğitici ve asistan standartlarının/kurallarının belirlenmesi,
 • Eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik çalışma yapılması (anket, görüşme vb.),
 • Seminerlerin yetkinliğinin izlenmesi ve değerlendirmesi,

Eğitim, eğitmen, asistan, mekânı değerlendirmek üzere, “izleme ve değerlendirme süreçlerinin” oluşturulması ve bunun için;
a) Memnuniyet düzeyini ölçecek
b) Bilgi düzeyini ölçecek araçları, değerlendirme kriterleri geliştirmek c) Anketler
d) Katılımcı değerlendirmeleri ile faaliyetlerimizi; ölçülebilir, şeffaf hale getirmek,
Eğitim birimi faaliyetlerini Eğitim Kurulu ve alt komisyonlar ile işbirliği içinde yürütür.

Her yıl sezon başında, başvuru yapan üyeler arasında yapılacak çekiliş ile açılacak her seminerden 1 kişinin ücretsiz yararlanmasını sağlamak.

2. KISA FİLM BİRİMİ

Kısa film birimine Derneğimiz içinde daha kurumsal bir yapı kazandırılmasına ve devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öncelikle kısa film ve belgesel film alanlarında aktif bir eğitim amaçlanmaktadır. Aynı zamanda düzenlenecek etkinliklerle ilgi ve katılımın artırılması, seminer ve atölye çalışmaları kapsamında üretimlerin teşvik edilerek sinemaya ilgisi olan kişilerin aktif katılımlarıyla AFSAD Sinema Günleri’nin temellerinin atılması amaçlanmaktadır.

Amacı Gerçekleştirmek İçin:

 • Senaryo, görüntü yönetmenliği, kamera önü oyunculuğu, kurgu ve diğer yapım aşamalarını içeren çeşitli seminer ve atölye çalışmaları düzenlenecek, bu alanlarda yetişmiş, faaliyet gösteren, teorisyen ve uygulamacılardan destek alınacaktır.
 • Her ay düzenlenecek Ayın Film Etkinliği ile sinema alanında önemli eserler veren yönetmenlerin film gösterimleri ve söyleşileri ile sinemaseverlerin AFSAD’da buluşması sağlanırken AFSAD’ın tanınırlığı da artırılacaktır.
 • Üyelerin seminer ve atölye çalışmaları dışında da kısa film, senaryo gibi alanlarda da üretime yönelik çalışmaları teşvik edilecektir.
 • Derneğin seminer ve atölye çalışmaları içinde üretilen filmlerin arşivlenmesi sağlanacaktır.
 • Sinema alanında faaliyet gösteren diğer dernek ve kurumlarla işbirliğine girilecek, ortak etkinlikler ve çalışmalar yapılacaktır.
 • Festivaller yakından takip edilecek, duyurular web sistemleri üzerinden ve e-posta yazışma gruplarında yapılacak, festival düzenleyen kurumlar ve katılımcılarla bağlantılar kurularak AFSAD’a katkılarının sağlanması için girişimlerde bulunulacaktır
 • Üyelerimizin ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katılımı teşvik edilecektir.
 • Yine kısa film alanında üretim yapan üyelerimize danışmanlık, yönlendirme ve bildirimler yapılacaktır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için komisyon kurulacaktır.

Kısa Film Komisyonu: Festival takipçileri, sinefiller, daha önce sinema alanında seminer ve atölye çalışmalarına katılmış olanlar, yaşamında sinemaya yer açan gönüllülerden oluşacaktır.

3. PROJE BİRİMİ

Bu birimin temel amacı; Derneğimize kaynak ve prestij sağlayacak ulusal ve uluslararası finansal destek sağlayan kurum/kuruluş/sivil toplum kuruluşlarının proje kaynaklarını takip etmek, dernek tüzük ve amaçlarımıza uygun olan destek çağrılarına proje yazarak sunmak ya da konuya göre dernek üyelerimizden gönüllü oluşacak ekiplerin proje yazmasını, başvurmasını, kabul görmesi halinde projenin başarılı bir şekilde yürütülerek tamamlanmasını sağlamak, bu alanda oluşabilecek gelişmeleri takip ederek Dernek üyelerimize duyurmaktır. Ayrıca “proje yönetim döngüsü” ve “Projelere yönelik finansal kaynaklar” başlıklarında, gelen taleplere ve/veya ihtiyaca göre, seminer vermek amaçları arasında yer almaktadır.

Bu Amaç Doğrultusunda Temel Olarak Yürütülecek Faaliyetler:

 • Teorik proje hazırlama semineri (Proje Yönetim Döngüsü: Proje Nedir? Bir Projede Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir? Proje Yönetimi Nedir? Proje Yönetiminin Temel Özellikleri Nelerdir? Proje Döngüsü Nedir? Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir? İzleme-Değerlendirme-Denetim Nedir? Neden Proje Yapılmalı? Projelerde Risk ve Kısıtlar Nelerdir? vb)
 • Uygulamalı proje hazırlama semineri (Oluşturulacak gruplar ile kurgulanacak konularda, belirlenecek bir proje fişi üstünden uygulamalı proje yazmak)
 • Projelere yönelik finansal kaynaklar konusunda semine
 • AFSAD üyelerine yönelik proje yazmak ya da yazdırmak (1- Eğiticilerin Eğitimi “Yetişkin Eğitimi”, 2- İletişim Teknikleri vb)
 • Proje Komisyonu oluşturmakProje Komisyonu: Komisyonun bu alanda bilgi ve tecrübesi olan, mümkünse kendi deneyimleri, meslekî çalışmalarında proje yazmış, yürütmüş ya da proje destek mekanizmaları içinde yer almış dernek üyelerinden talep eden gönüllülerden oluşması beklenmektedir.

  Komisyonun Görevleri:

 • Proje destek kaynaklarının (ulusal ve uluslararası) belli periyodlarla taranması.
 • Dernek amaçlarına, tüzükte bize verilen görevlere uygun proje çağrılarının tespit edilmesi halinde, proje kaynağı hakkında bilgi notu hazırlayarak AFSAD üye gruba duyurmak.
 • İlgili konuda proje üretecek gönüllülerle ekip oluşturmak, bu ekiplerle birlikte proje yazmak ya da yazılmasını sağlamak, süreci birlikte yürütmek.

Projenin finans kurumu tarafından kabul edilmesi halinde, projeyi yazan ekiple birlikte projenin yürütülmesini sağlamak.

4. SERGİ VE GÖSTERİ BİRİMİ

Birimin amacı; AFSAD üyelerine, katılımcılarına ve AFSAD’a gönül vermiş dostlarının katılımıyla fotoğraf sergi ve gösterileri düzenlemek, fotoğraf sanatını geliştirmek ve bu amaçla faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş, dernek vb. ve fotoğrafçılarla işbirliği yaparak AFSAD üyelerine, katılımcılarına ve AFSAD’a gönül vermiş dostlarının daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak.

Birim çalışmaları yürütmek için Komisyon kurulur.

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

 • Her ay yapılacak etkinliklerin planlamasını yapar. Aylık faaliyet çizelgesi hazırlar.
 • Yönetim Kurulu ile birlikte Sergi, gösteri, sunum ve fotoğraf sohbeti etkinliklerinin keyifli ve verimli olması için gerekli düzenlemeleri yapar.
 • AFSAD sergi salonunda, diğer dernek, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinin sergi salonlarında ve gösteri merkezlerinde düzenlenecek sergi, sunum ve gösteri faaliyetlerinde düzenleme ve koordinasyonu sağlar.
 • Ayın Fotoğrafı Değerlendirmesi, Fotoğraf Sohbeti, Ayın Söyleşisi, Ayın Film Etkinliği, Üye Fotoğraf Gösterimi ile katkı verecek konuklarımız ile irtibat kurar, katılımlarını sağlar, etkinlikler için afiş hazırlar ya da hazırlatır ve duyuruları yapar.
 • Üyelerin dernek içerisinde sergi açmasını teşvik eder, sergi açmak isteyen üyelerin, sergi planlamasını bir takvim halinde yapar. Üyelerin sergi açmasına yönelik duyuru yapar.
 • Üyelerin dernek içerisinde fotoğraf gösterimini teşvik eder, fotoğraf gösterimi isteyen üyelerin, fotoğraf gösterimini bir takvim halinde planlamasını ve duyurusunu yapar.
 • Üyelerin dernek dışında sergi açmalarına destek olur. Ankara’da bulunan dernek, kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapar yer tahsisi yapılması için girişimlerde bulunur. Ankara dışında bulunan diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurar karşılıklı üyelerin sergi açmalarını sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası sergilerin açılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Basın ve bilişim kaynaklarını takip ederek fotoğraf, güncel sanat ve kısa film gibi sanat alanlarındaki haberleri, sosyal medya ve web komisyonu ile koordineli olarak, duyurur ve ilgili web sayfalarında paylaşılmasını sağlar.
 • Alınacak kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulamaya sokulur.
 • Yapılan faaliyetlerle ilgili istatistiksel çalışmalara temel oluşturacak raporlar hazırlar.

Çalışma Komisyonunda Yer Alacak Gönüllüler: Bu alanda deneyim sahibi olan, ilgisi olan, planlama ve organizasyon yapmayı seven, etkin sözlü iletişim sağlayan, yabancı dil bilen (yurtdışı organizasyonlar için tercih nedenidir) gönüllülerin Komisyonda yer alması beklenmektedir.

5. BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

Birimin temel amacı; AFSAD’ın tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmak için sosyal medyanın etkin kullanılmasını sağlamak, AFSAD faaliyetlerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek teknik sorunları çözmeye yönelik çalışmaları yapmak, AFSAD etkinliklerinin daha verimli geçmesi için ihtiyaç duyulan/duyulacak ekipmanların alımı konusunda çalışma yapmak, öneri hazırlamak.

Bu iş ve işlemleri yürütmek üzere Komisyon kurulur.

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

 • Web sitesinin yenilenmesi,
 • Derneğin aktif olarak katıldığı faaliyetlerin takip edilerek site üzerinden haberinin yapılması
 • Fotoğraf ve Kısa Film gündeminin takip edilerek site üzerinden üyelerin kullanacağı bir ortam yaratmak.
 • Geçmişe dönük dernek faaliyetlerinin site üzerinde arşivinin yapılması
 • Web sayfasındaki üye portfolyolarının tamamlanması.
 • Sosyal medyanın aktif kullanımının sağlanması,
 • Facebook hesabının takip edilmesi,
 • Instagram hesabının aktif hale getirilmesi,
 • Üyelerin faaliyetlerinin duyurulması
 • Talep edilen teknik ekipman hakkında araştırma yapmak, öneri hazırlamak

Çalışma Komisyonunda Yer Alacak Gönüllüler: Bu alanda deneyim sahibi olan, ilgisi olan, teknik bilgisi olan gönüllülerin Komisyonda yer alması beklenmektedir.

 

6. KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİRİMİ

 

Birimin amacı; Dernek kütüphanesinin düzenlenerek daha aktif kullanılmasını sağlamak, kütüphaneyi zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek, kaynakların daha etkin kullanılabilmesi, ulaşılabilir olması için AFSAD üyelerinin, katılımcıların ve tüm ilgilenenlerin bilgisayar ortamından doküman listesine erişimlerini sağlamaktır.

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları:

 • Kütüphanedeki yayınların gruplandırılarak; alfabetik düzenlemesinin yapılması,
 • Arşiv basılı materyalinin, bilgisayar ortamına aktarılması,
 • İlgilenenlerin bilgisayar ortamından, kütüphane arşivine ulaşabilmesini sağlanması,
 • Fotoğraf, kısa film ve belgesel film konularındaki yayınların takibi,
 • Ödünç kitap/dergi vb. verme sisteminin daha düzenli çalışmasının sağlanması,
 • Yeni eserlerin, tanıtım amacıyla, üyelerin görebileceği şekilde sergilenmesi,
 • Üyelerden, katılımcılardan, tüm AFSAD dostlarından ve fotoğrafa gönül verenlerden, sanat, fotoğraf sanatı, fotoğraf, kısa film vb. konularda kendi özel kütüphanelerinde olan kaynaklarından AFSAD kütüphanesine bağış yapmaları yönünde çalışma yapılması.

Kütüphane ve Arşiv Komisyonu: Komisyonun, bu konuda bilgi, tecrübe ve ilgisi olan, bilgisayar ortamına ve kullanımına meraklı dernek üyelerinden oluşması beklenmektedir.

7. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Birimin amacı; medya ile yakın ilişkiler kurarak derneğin görünürlüğünü ve farkındalığını arttırmak, diğer dernek, kurum/kuruluşlarla daha güçlü iletişim ve işbirliği yaparak, işbirliğinin daha güçlü hale getirilmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu oluşturulacaktır.

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları:

 • Derneğimizin diğer fotoğraf dernekleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler vb. ile iş birliği yaparak ortak çalışmalarda bulunulması için girişimlerde bulunmak, AFSAD’ı tanıtmak
 • İlgili tüm kurum, kuruluş, üniversite ve STK’nın listesi, irtibat bilgileri ve çalışma alanlarını içeren bir veri bankası oluşturmak,
 • Derneğimiz etkinliklerinin ve haberlerinin yer alacağı bülten çıkarmak,
 • Basın bültenlerinin sosyal medyada yayınlanmasını sağlamak,
 • Basın mensupları ile iletişim kurmak, AFSAD etkinliklerine davet etmek,
 • Yazılı ve görsel basınla iletişimi artırmak, Dernek çalışmalarının medyada yer almasını sağlamak,
 • Dernek adına gerçekleştirilen sergilerin, başka ortamlarda gösterilmesi için, sunumların hazır hale getirilmesi ve arşivlenmesine katkı vermek,
 • Sanat, fotoğraf, kısa film vb. konularda basın ve yayını takip etmek ve kendi sosyal ağlarımızda, web ve mail grubunda duyurusunu yapmak,
 • AFSAD üyelerinin yayın çıkarmasına yönelik destek vermek.

Çalışma Komisyonunda Yer Alacak Gönüllüler: Komisyonun bu alanda bilgi ve tecrübesi olan, mümkünse kendi deneyimleri, etkin yazılı ve sözlü iletişim sağlayan, yabancı dil bilen (yurtdışı organizasyonlar için tercih nedenidir) planlama ve organizasyon yapmayı seven ,dernek üyelerinden ve talep eden gönüllülerden oluşması beklenmektedir.

8. GEZİ VE SOSYAL ETKİNLİKLER BİRİMİ

Birimin amacı; AFSAD üyelerine, katılımcılarına ve AFSAD’a gönül vermiş dostlarına yönelik sosyal etkinlikler ile moral, motivasyon ve kaynaşmayı sağlayacak eğitim, kültür gezileri düzenlemek yada düzenletmektir.

Birim çalışmaları yürütmek için Komisyon kurulur.

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları;

 • AFSAD üyeleri, katılımcıları ve AFSAD’a gönül vermiş dostları için fotoğraf eğitimi amaçlı yurtiçi, yurtdışı gezi, geziler planlar.
 • Üye yemeği, piknik, kahvaltı, tiyatro, sinema gibi etkinliklerin bir takvim dâhilinde planlanmasını yapar ve üye guruplarda duyurusunu yayınlar.
 • Yurtiçi ve yurtdışı üye gezileri ile ilgili turizm, seyahat firmaları ve şahıslarla koordine sağlayarak planlama yapar.
 • Yapılan faaliyetlerle ilgili istatiksel çalışmalara temel oluşturacak raporlar hazırlar.
 • “Leyleği Havada Gördük” sloganıyla dönemsel düzenlenecek, üyelerin ve katılımcıların birbirleri ile kaynaşacağı gezilerin yapılmasını, gezi sonrasında, “Bu Gezide Çok Çektik” sunumunun dernekte gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Gezi ve sosyal etkinliklere yönelik üyeler arası web ortamında anket düzenler dilek ve önerileri toplar.
 • Alınacak kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulamaya sokulur.
 • Gidilecek yerlerle ilgili fizibilite çalışması yapar, bölgenin fotoğrafik yapısını inceler, rehberlik yapabilecek kişilerle (rehberlik yapacak kişilerin öncelikle fotoğrafçı olmasını tercih eder) irtibat sağlar.a)Yurtiçi geziler için:

  -Turizm ve seyahat firmaları ile görüşme yaparak paket gezi planı hazırlar.  Gidilecek yerlerle ilgili fizibilite çalışması yapar, bölgenin fotoğrafik yapısını inceler, rehberlik yapabilecek kişilerle (rehberlik yapacak kişilerin öncelikle fotoğrafçı olmasını tercih eder) irtibat sağlar

  b) Yurtdışı geziler için

  -Turizm ve seyahat firmaları ile görüşme yaparak paket gezi planı hazırlar. -Yurtdışı konaklama, ulaşım vb. ihtiyaçlar için firma ve şahıslarla görüşmeler yapar ve karar verir.
  -Pasaport vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yardımcı olur. Seyahat edilecek ülkeye gurup gezisi yapılacaksa gidecek katılımcının pasaport vize işlemlerini gerçekleştirmesi için yönlendirmeler yapar.
  -Seyahat edilecek ülkeye gurup gezisi yapılacaksa karşı taraftan muhatap belirler davet mektubu gönderilmesini sağlar

Çalışma Komisyonunda Yer Alacak Gönüllüler: Bu alanda deneyim sahibi olan, ilgisi olan, planlama ve organizasyon yapmayı seven, mevzuat bilgisi olan, etkin yazılı ve sözlü iletişim sağlayan, yabancı dil bilen (yurtdışı organizasyonlar için tercih nedenidir) gönüllülerin Komisyonda yer alması beklenmektedir.